Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna Direktorite Klubi (edaspidi Klubi) on Tallinnas tegutsev tippjuhtide (juhatuse esimeeste, presidentide, peadirektorite, direktorite, juhatajate, tegevjuhtide) vabatahtlik ühendus.
1.2. Klubi on asutatud 14. novembril 1990.a.
1.3. Klubi juhatuse asukoht on Tallinn.
1.4. Klubi on mittetulundusühing, millel on oma pangakonto(d) ja oma nimega pitsat.
1.5. Klubil on oma sümboolika.
1.6. Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. TEGEVUSE EESMÄRGID.

2.1. Klubi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. esindada läbi osalusdemokraatia ja sotsiaalse dialoogi Tallinna linnas tegutsevate äriühingute ja muude juriidiliste isikute ning asutuste tippjuhtide huve majandus-, tootmis-, tehnika-kultuuri-, finants- ja innovatsioonipoliitika kujundamisel ja elluviimisel Eestis, samuti muude ühiskondlike küsimuste arutamisel ja lahendamisel;
2.1.2. aidata kaasa tippjuhtide professionaalsuse tõstmisele, nende silmaringi avardamisele ja kultuurilisele arengule;
2.1.3. kaitsta Klubi liikmete kutsealaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ning huve, saavutada tippjuhtide töö vääriline rahaline, õiguslik ja sotsiaalne väärtustamine ühiskonnas;
2.1.4. õppida tundma välisriikide tippjuhtide töökogemusi ning aidata kaasa nende rakendamisele Eestis, eesmärgiga tõsta juhtimistegevus Eestis samale tasemele kõrgemalt arenenud majanduse ja tööstusega riikide juhtimistegevusega;
2.1.5. hoolitseda tippjuhtide vaba aja sisustamise, tervise tugevdamise ja kõrge töövõime säilitamise eest, sh luua võimalusi oma liikmetele ärialaseks ja huvialaseks suhtlemiseks.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Klubi:
2.2.1. esitab pädevatele Eesti Vabariigi ja Tallinna linna asutustele ettepanekuid õigusaktide muutmiseks või täiendamiseks;
2.2.2. algatab ja viib ellu liikmete huvide paremaks kaitsmiseks projekte ning osaleb neis;
2.2.3. kirjastab (sh korraldab trükkimise, avaldab ja levitab tasu eest või tasuta) oma eesmärkidega seotud trükiseid nii paberkandjal kui digitaalselt, korraldab oma tegevuse eesmärkidega seotud audiovisuaalteoste (sh videoklippide ja filmide) tootmist ja levitamist, sh annab neid teoseid välja DVD kujul või levitab arvutivõrgus;
2.2.4. kasutab kokkuleppel Klubi liikmetega ja kooskõlas õigusaktidest tulenevate piirangutega Klubi liikmete juhitavate juriidiliste isikute ja asutuste vara (saale, koosolekute ruume, õppeklasse, puhke- ja spordibaase, toitlustusruume, transporti jms.);
2.2.5. korraldab Klubi liikmetele koolitusalaseid ja juhtimiseks vajalikku teavet andvaid üritusi ja kohtumisi;
2.2.6. sõlmib ja arendab sidemeid vabariigis ja välismaal tegutsevate tippjuhte ühendavate või teiste Klubi huvitavate organisatsioonide ja ühendustega.

Pikemalt klubi põhikiri asub Tallinna Direktorite Klubi põhikiri

 

 

 

 

ÜLDSÄTTED

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.