Tallinna Direktorite Klubi

Tallinna Direktorite Klubi

Tallinna Direktorite Klubi  on Tallinnas tegutsev tippjuhtide vabatahtlik ühendus, mis on on asutatud 14. novembril 1990.a Tallinnas.

Klubi on mittetulundusühing, millel on oma pangakonto, oma nimega pitsat ning klubil on oma sümboolika.

 

TEGEVUSE EESMÄRGID

Klubi tegevuse eesmärgid on esindada läbi osalusdemokraatia ja sotsiaalse dialoogi Tallinna linnas tegutsevate äriühingute ja muude juriidiliste isikute ning asutuste tippjuhtide huve majandus-, tootmis-, tehnika-kultuuri-, finants- ja innovatsioonipoliitika kujundamisel ja elluviimisel Eestis, samuti muude ühiskondlike küsimuste arutamisel ja lahendamisel;

Lisaks on meie eesmärgik aidata kaasa tippjuhtide professionaalsuse tõstmisele, nende silmaringi avardamisele ja kultuurilisele arengule;

Klubi kaitseb liikmete kutsealaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ning huve, saavutada tippjuhtide töö vääriline rahaline, õiguslik ja sotsiaalne väärtustamine ühiskonnas;

Eesmärgiks on veel õppida tundma välisriikide tippjuhtide töökogemusi ning aidata kaasa nende rakendamisele Eestis, eesmärgiga tõsta juhtimistegevus Eestis samale tasemele kõrgemalt arenenud majanduse ja tööstusega riikide juhtimistegevusega;

hoolitseda tippjuhtide vaba aja sisustamise, tervise tugevdamise ja kõrge töövõime säilitamise eest, sh luua võimalusi oma liikmetele ärialaseks ja huvialaseks suhtlemiseks.

Oma eesmärkide saavutamiseks esitab klubi pädevatele Eesti Vabariigi ja Tallinna linna asutustele ettepanekuid õigusaktide muutmiseks või täiendamiseks ning algatab ja viib ellu liikmete huvide paremaks kaitsmiseks projekte ning osaleb neis;

2.2.3. kirjastab (sh korraldab trükkimise, avaldab ja levitab tasu eest või tasuta) oma eesmärkidega seotud trükiseid nii paberkandjal kui digitaalselt, korraldab oma tegevuse eesmärkidega seotud audiovisuaalteoste (sh videoklippide ja filmide) tootmist ja levitamist, sh annab neid teoseid välja DVD kujul või levitab arvutivõrgus;

2.2.4. kasutab kokkuleppel Klubi liikmetega ja kooskõlas õigusaktidest tulenevate piirangutega Klubi liikmete juhitavate juriidiliste isikute ja asutuste vara (saale, koosolekute ruume, õppeklasse, puhke- ja spordibaase, toitlustusruume, transporti jms.);

2.2.5. korraldab Klubi liikmetele koolitusalaseid ja juhtimiseks vajalikku teavet andvaid üritusi ja kohtumisi;

2.2.6. sõlmib ja arendab sidemeid vabariigis ja välismaal tegutsevate tippjuhte ühendavate või teiste Klubi huvitavate organisatsioonide ja ühendustega.

 

KLUBI LIIKMED

3.1. Klubi liikmeskonna kujundamine toimub individuaalse valiku teel Klubi liikmete või juhatuse ettepanekul ja soovitusel. Klubi liikmeks võetakse tippjuhte nende kirjaliku avalduse alusel ja kahe Klubi liikme soovitusel.

3.2. Erandjuhul võib Klubi liikmeks vastu võtta tippjuhte, kes töötavad väljaspool Tallinna või Eesti Vabariiki.

3.3. Liikme kandidaat loetakse Klubisse vastuvõetuks sellekohase juhatuse otsuse alusel vastava kande tegemisest Klubi liikmete nimekirja. Juhatus teatab Üldkogule kahe Üldkogu koosoleku vahelisel ajal vastuvõetud uutest liikmetest vastaval järgmisel Üldkogu korralisel koosolekul.

3.4. Klubi liikmetele antakse välja Klubi liikmekaart ja rinnamärk.

3.5. Klubi liikmetele, kes on kauaaegselt aktiivselt osalenud Klubi tegevuses, kauaaegselt ja edukalt töötanud tippjuhina või kellel on silmapaistvaid teeneid Eesti tööstuse ja majanduse arendamisel, võib Klubi Üldkogu Klubi juhatuse ettepanekul, omistada Tallinna Direktorite Klubi Auliikme nimetuse.

3.6. Klubi liikmetele, kes on aastate jooksul aktiivselt osalenud Klubi tegevuses ja kauaaegselt ja edukalt töötanud tippjuhina, võib Klubi juhatus omistada Tallinna Direktorite Klubi seeniorliikme nimetuse.

3.7. Klubi Auliikme ja seeniorliikme statuudid kinnitab Üldkogu.

3.8. Klubi liige võib oma avalduse alusel Klubist välja astuda. Juhatus teeb liikme Klubist väljaarvamise kohta otsuse liikme poolt esitatud kirjaliku avalduse alusel ja teeb vastav kande Klubi liikmete nimekirja.

3.9. Klubi liikme lahkumisel ükskõik mis põhjusel juriidilises isikus või asutuses selliselt ametikohalt, mis andis talle õiguse kuuluda Klubi liikmete hulka, säilib tal Klubi liikmeks edasijäämise õigus.

3.10. Klubi juhatus võib Klubi liikme oma otsusega Klubi liikmete hulgast välja arvata põhikirjasätete rikkumise, ebaväärika käitumise, Klubi huvide kahjustamise, tippjuhi hea nime kahjustamise ning Klubiga sideme kaotamise korral ja/või vähemalt 2 (kahe) aasta liikmemaksu ja/või enda juhitava juriidilise isiku või asutuse poolt tasutava koolitustasu võlgnevuse korral.

3.11. Klubi peab oma liikmete arvestust.

3.12. Klubi liikmel on õigus:

3.12.1. võtta osa kõikidest Klubi üritustest;

3.12.2. osaleda Klubi valimistel ja olla valitud Klubi juhtorganitesse;

3.12.3. esitada Klubi juhtorganitele ettepanekuid Klubi töö parandamise kohta ja järelepärimisi nende tegevuse kohta;

3.12.4. teha ettepanekuid ja anda soovitusi uute liikmete vastuvõtmiseks;

3.12.5. teha Klubi juhtorganite kaudu pädevatele Eesti Vabariigi ja Tallinna linna organitele ettepanekuid juriidiliste isikute ja asutuste majandus-, tootmis- ja finantstegevust ning sotsiaalseid probleeme puudutavates küsimustes;

3.12.6. kasutada tasuta Klubi vara kooskõlas Klubi põhikirjaliste eesmärkidega;

3.12.7. kasutada tasuta Klubi käsutuses olevat infot kooskõlas Klubi põhikirjaliste eesmärkidega;

3.12.8. Kasutada tasuta Klubi sümboolikat kooskõlas Klubi põhikirjaliste eesmärkidega.

3.13. Klubi liige on kohustatud:

3.13.1. võtma aktiivselt osa Klubi tegevusest, aitama kaasa Klubi arengule ja Klubi eesmärkide saavutamisele;

3.13.2. tasuma Üldkogu kinnitatud summas ja korras iga-aastast Klubi liikmemaksu ning korraldama enda juhitava juriidilise isiku või asutuse poolt koolitustasu tasumise Klubile;

3.13.3. täitma Klubi eesmärgi täitmisega seotud Üldkogu ja juhatuse otsuseid ning ülesandeid;

3.13.4. hoidma oma tegevuse ja käitumisega kõrgel Klubi mainet, selle liikmete au ja väärikust, järgima ärieetikat ja üldtuntud moraali- ning käitumisnorme suhetes teiste Klubi liikmetega ja väljaspool Klubi.

 

 

4. KLUBI JUHTIMINE JA STRUKTUUR.

4.1. Klubi kõrgeimaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek, mis kannab Üldkogu nimetust ja mille kutsub korraliselt kokku juhatus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

4.2. Klubi Üldkogu erakorraline koosolek tuleb kokku kutsuda, kui seda nõuavad kirjalikult vähemalt 1/10 Klubi liikmetest.

4.3. Üldkogu koosoleku kokkukutsumisest tuleb Klubi liikmetele kirjalikult või e-posti teel ette teatada vähemalt 7 (seitse) päeva. Koosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.

4.4. Eelnevalt päevakorda võtmata võib Üldkogu otsustada järgmise Üldkogu kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja Üldkogu pidamise korda, samuti võib Üldkogul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

4.5. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui Üldkogul osalevad rohkem kui pooled Klubi liikmetest. Otsused võetakse vastu Üldkogul osalevate liikmete lihthäälteenamusega.

4.6. Klubi Üldkogu:

4.6.1. võtab vastu Klubi põhikirja ja teeb selles täiendusi ja muudatusi. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Üldkogul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjas ettenähtud Klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek;

4.6.2. määrab kindlaks Klubi tegevuse üldsuunad ning teeb kokku võtteid Klubi tegevusest;

4.6.3. valib Klubi liikmete seast kaheks aastaks Klubi presidendi, asepresidendi, kuni 9-liikmelise juhatuse ja revisjonikomisjoni; Klubi president ja asepresident kuuluvad ametikoha järgi Klubi juhatusse;

4.6.4. määrab igaks aastaks kindlaks Klubi liikmemaksu ja muude maksete suuruse ja tasumise korra;

4.6.5. kinnitab Klubi aukoodeksi, Klubi Auliikme ja seeniorliikme statuudid;

4.6.6. omistab juhatuse ettepanekul Tallinna Direktorite Klubi Auliikme nimetuse;

4.6.7. kinnitab Klubi majandusaasta aruande;

4.6.8. otsustab Klubi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise;

4.6.9. otsustab muid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.7. Klubi president valitakse salajase hääletamise teel. Asepresident, juhatus ja revisjonikomisjon valitakse lahtise hääletamise teel, kui Üldkogu ei otsusta teisiti.

4.8. Üldkogu vahelisel perioodil juhib ja suunab Klubi tegevust Klubi juhatus, mis on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse koosolekul osalevate juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. Võrdse häälte arvu puhul on otsustav Klubi presidendi hääl. Juhatuse koosolekud ja selle otsused protokollitakse.

4.9. Klubi juhatus:

4.9.1. kinnitab vastavalt Klubi tegevuse eesmärkidele ja üldkogu poolt antud suunistele Klubi tööplaani ja korraldab selle täitmise;

4.9.2. kutsub kokku Üldkogu;

4.9.3. vaatab läbi Klubi liikmeks astumise ja Klubist väljaastumise avaldused ning Klubi liikmete Klubist väljaarvamise küsimused ning teavitab Üldkogu oma sellekohastest otsustest Üldkogu korralisel koosolekul;

4.9.4. peab Klubi liikmete nimekirja ja teeb sellesse juhatuse otsuste alusel kandeid ning kannete muudatusi;

4.9.5. vaatab läbi Klubi seeniorliikme nimetuse omistamise küsimused;

4.9.6. kinnitab Klubi presidendi, asepresidendi ja tegevdirektori statuudid;

4.9.7. määrab ametisse tegevdirektori ning teised Klubi töötajad, määrab nende arvu ja koosseisu. Kinnitab töötajate ametipalgad, võtab töötajaid tööle ja vabastab töölt;

4.9.8. otsustab teisi Klubi tegevusega seotud küsimusi, mis ei ole Üldkogu ainupädevuses;

4.9.9. annab oma tegevusest aru Üldkogule.

4.10. Klubi president ja asepresident:

4.10.1. juhivad Klubi tegevust ning esindavad Klubi ilma täiendavate volitusteta teistes isikute ja asutuste ees;

4.10.2. juhendavad Klubi tegevdirektori ja teiste koosseisuliste töötajate tööd;

4.10.3. kutsuvad vastavalt vajadusele kokku juhatuse ja juhivad selle tööd;

4.10.4. sõlmivad lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega Klubi eesmärkide täitmiseks.

4.11. Klubi revisjonikomisjon:

4.11.1. kontrollib vähemalt üks kord aastas Klubi rahaliste vahendite laekumist ja kasutamist ning teeb ettepanekuid juhatusele esinevate puuduste kõrvaldamiseks;

4.11.2. esitab kontrolli tulemuste kohta akti Klubi juhatusele ja vajadusel Üldkogule.

4.12. Klubi koosseisus võivad vastavalt üldkogu või juhatuse otsusele tegutseda sektsioonid, osakonnad, loomingulised kollektiivid, probleemgrupid ja muud struktuuriüksused Klubi eesmärkide ja tegevussuundade elluviimiseks.

 

5. KLUBI VARA.

5.1. Klubi vara moodustub:

5.1.1. liikmemaksudest ja koolitustasudest (p 3.13.2.);

5.1.2. varalistest ja rahalistest annetustest, toetustest ja eraldistest;

5.1.3. Klubi põhikirjaliste eesmärkide täitmisega seotud tasuliste ürituste korraldamisest;

5.1.4. muudest seadusega lubatud vahenditest.

5.2. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

5.3. Klubi raha ja vara kasutatakse põhikirjast tuleneva tegevuse arendamiseks.

5.4. Klubi raha ja varaga tehingute tegemise õigus kuulub Klubi juhatusele, kes võib selle õiguse Klubi eesmärkide täitmiseks ja töö paremaks korraldamiseks edasi anda teistele isikutele vastavalt seadusele ja juhatuse otsustele.

5.5. Klubi peab seaduses sätestatud korras raamatupidamise arvestust, tasub riiklikke ja kohalikke makse ning esitab ettenähtud aruandlust.

 

Klubi on asutatud määramata ajaks.